Технология за предаване на информационни копия

Супер иновационен продукт – пренасяне през интернет на IC копия – (информационни копия) на веществаПроект IC

Известно е, че всички вещества, предмети и биологични обекти, които ни обкръжават, притежават фонови излъчвания, носещи в себе си информация за свойствата на излъчващия обект.

На сайта на Ж. Бенвенист (http://www.jacques-benveniste.org) се публикува статията „В памет на Жак Бенвенист Професор Уей Huseh, Чикаго, Илинойс, САЩ Март 2005 г. „Паметта на водата“ и нови начини за предаване на информация“ (http://www.jacques-benveniste.org/inmemoriam.html)

Професор Wei Huseh описва експерименти, които провеждал през 2000 г. с Ж. Бенвенист за прехвърляне на IC чрез линии за комуникация от Франция за САЩ и стойността на тези работи за човечеството.

 

Пренасяне на излъчваните лекарствени средства на различни носители

Група лекари – консултанти на Фонд ДСТ в разстояние на последните 12 месеца извършват чрез прехвърляне на електронни копия на лекарствени средства на различни вещества и тестват тяхната ефективност. Съществуващата работа показва, че излъчването се възприема от веществата, независимо от материала на опаковката: прозрачно или тъмно стъкло, метал, пластмаса, порцелан.

  • Прехвърлянето се извършва на различни козметични състваи (за лице, за ръце), мехлем, крем, шампоан, мед.
  • Вече 6 години изследвам въздействието на информационните копия на лекарства не само върху вода, но и върху зехтин, козметика, мазила, вазелин, пчелен мед, восък, спирт, ароматни масла и т.н.
  • Убедителни резултати са получени при използване на информационна терапия при пациенти от различни възрастови групи, не само при хронични, но също така и остри фази на заболяването. Например алергии, трофични язви, диабет, болка от различна етиология и т.н

 

Технология

Технология за предаваме ма информационни копия

 

Изводи

Фактът за промяна на физичните свойства на водата под въздействието на IC препарати няма съмнение.

Експериментите показват, че информационните копия на лекарства са подобни на фармацевтичните оригинали.

Електронните копия на фармацевтичните препарати доказват ефикасността при паценти с различни заболявания. Не предизвиква съмнение фактът, че свойствата на лекарствата се предават на различни временни носители (вода, мазила, кремове, мед, зехтин, зърно и т.н.)

Суперслабото електромагнитно излъчване – природен феномен – е типичен за всеки обект в обкръжаващата ни среда. В развитите в научно отношение страни всяка година расте интересът към това явление, както и към изучаването на свойствата на водни системи.

Сега можем да говорим за практическото приложенеи за този природен феномен в най-различни области – медицина, козметика, селско стопанство, ветеринарна наука, спорт и т.н.

Във връзка с това в Бургас е създаден научно-изследователски център с участието на Възстановителен Център „Хармония“ под ръководството на д-р Марина Логвиненко и лаборатория за изследвания на хранителни продукти и води под ръководството на д. х. н. Донка Христова.

Повече от 2 години центърът извършва систематични изследвания на различни видое енергоинформационни въздействия като IC препарати и разработва методики за приложението им върху селскостопанските култури и животни, човешкия организъм, води, хранителни и нехранителни продукти.

С използването на устройство за цифрови сигнали за запис на компютъра, за съхранение и възпроизвеждане (включително и предаването чрез Интернет), информационните копия на ацетилхолин, хистамин, яйчен албумин и други биологично активни вещества се излъчват по електронни съобщителни мрежи.

На изхода те имат специфичен ефект върху биологичните тест-системи.

Особености на електронните копия на лекарствените препарати:

  • по-бавно и по-меко действие от химическия оригинал
  • някои фармацевтични излъчвания могат да се използват за целите на профилактиката
  • при някои излъчвания се забелязва ефект, който не е основен (или въобще не е свойствен) за оригинала