Технология за предаване на информационни копия

За насКомпанията "ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД е учредена в гр. София, Република България, през 2017 г.

Дружеството развива проекта „GLOBAL IC“. Това е глобална технология с практическо приложение и мултиплициране на бизнес-модели, базирани на комуникационна мрежа, чрез система за генериране, съхранение и дистанционно предаване на свръх слабо електромагнитно излъчване и въздействие върху водата. Чрез прилагане на съвременните достижения в областта на информационната и комуникационна техника, принципите и методите на електронната търговия (eCommerce).

"ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД е правоприемник и свързващо звено между всички свързани с IC научни и технически резултати, ноу-хау, технология и активи от пионерите на тази технология, развивани чрез Фонд DST. DST координира работата на екипи работещи в различни точки по света, по проект „GLOBAL IC“.

"ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД извършва услугите по предоставянето на IC чрез собствен сайт https://bg.bodyfreq.com/ със следното графично лого:

BodyFreq

 

Мисия

Мисията на "ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД е да налага начин на живот и дейности, пречупени през визията за превенция чрез нова култура на “самопомощ”, която:

 • се основава на природно съществуващи явления, при които е доказано, че информационните им копия (IC) нямат неблагоприятни странични ефекти;
 • се подкрепя от такава политика на ценообразуване, че IC услугата да бъде ценово достъпна в целия свят за всички категории интернет потребители;
 • предлага всеобхватна услуга във всички интернет потребителски сегменти;
 • обхваща множество сфери от хуманитарната и производствена дейности.

Екипът на компанията е вдъхновен от потенциала и възможностите, които предоставят използването на IC технологията, като споделя визията за стимулиране на здравословния начин на живот, с цел да допринесе за ускоряване на напредъка и постиженията в тази област. Визията на компанията е предлагане на нов път към по-добри резултати в областта на здравеопазването чрез прилагане на технологията за получаване и предаване на т.н. IC - „информационни копия“ на неорганични и органични активни вещества.

 

Цели

Природата създава свръхслаби електромагнитни излъчвания от органични и неорганични вещества от живата материя и от био обектите. Чрез водата излъчванията въздействат върху процесите, които протичат в организмите.

Научно е разработена технология за създаване и предаване на Информационни копия (IC) на биологично активни вещества, с помощта на която чрез съвременните начини за свързване може да се предава излъчване от техническите центрове до всяка точка на планетата и да се използва за различни цели.

"ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ" ООД (GICT) предлага уникална услуга за дистанционно предоставяне на информационни копия (IC) или още наречени „излъчвания“ на биологично активни вещества, подпомагащо здравословния начин на живот и дейност, пречупени през визията за превенция и култура за „самопомощ“. Това, което прави услугата уникална и без пазарен аналог е възможността за изпращане и получаване в реално време на създадените IC във всяка точка на земното кълбо.

 

Работим за:

 • Изграждане на високотехнологичен технически център за достъп до IC информационни копия през действащата онлайн платформа на Bodyfreq.com
 • Изработване и реализиране на Маркетингова стратегия за разпространение на новите IC информационни копия на световния пазар, предоставяне на услуги за потребителите, организацията на производството на специализирани продукти, разширение на обхвата на туристическите услуги и др.;
 • Създаване на адекватен модел за управление дейността на „ГЛОБАЛ АЙ СИ ТЕХНОЛОДЖИ“ ООД – управително тяло, седалище и материална база, служители и експертен потенциал, контакти, комуникация и др.
 • Развитие на различни варианти за подобряване на ефективността на използване на IC – създаване на устройства, мобилни приложения, стоки за ежедневна употреба – обогатени минерални води, храни и др.;
 • Развитие на контакти и работа с лаборатории и изследователски центрове, развитие на технологии за използване на IC в различни области на човешката дейност – хуманна и ветеринарна медицина, селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и т.н.;

 

Материални и нематериални активи:

 1. Собствено уникално Ноу Хау за технологично и софтуерно оборудване на IC Технически център.
 2. Функциониращ прототип на IC технически център с възможност за гъвкаво надграждане.
 3. Функционираща многоезикова онлайн платформа за достъп и заплащане на IC копия от всяка точка на света – www.bodyfreq.com.
 4. Резултати от над 5 000 изследвания, придобити по методите „инвитро” и „инвиво” от август, 2009г. досега.