Технология за предаване на информационни копия

Условия за ползване1. Предмет

1.1. Настоящите общи условия представляват условия за ползване на интернет сайт  „www.bodyfreq.com“, които уреждат правилата за използване на „bodyfreq.com“, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този сайт. Общите условия включват и споразумението между продавача и клиента при покупка през www.bodyfreq.com. (https://bg.bodyfreq.com/usloviya-za-polzvane)

 

2. Данни за търговеца

2.1 www.bodyfreq.com е интернет сайт, собственост на „Глобал Ай Си  Технолоджи“ ООД със седалище на управление в България, София, ул. Цар Асен 11, ап.6,                 ЕИК: BG204636019.
2.2. „Глобал Ай Си  Технолоджи“ ООД  администрира многоезична интернет платформа  „bodyfreq.com“ под формата на интернет сайт www.bodyfreq.com 
Можете да се свържете с нас на:
адрес: 1303 София, България, ул. Цар Асен 11, ап.6
тел.: +359888835969
e-mail: office@bodyfreq.com 

 

3. Условия за ползване

3.1. Общите условия на „bodyfreq.com“са задължителни за всички клиенти и потребители на платформата.
3.2. Всяка използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД  по всяко време чрез актуализирането им в „bodyfreq.com“.
3.4. „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД има право да извършва промени в условията за ползване по всяка време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
3.5. За всяка промяна на общите условия „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД информира клиентите на „bodyfreq.com“ чрез публикуването им в платформата. В този смисъл клиентът и/или потребителят е задължен да прави справка за евентуални промени в общите условия при всяко ползване на платформата.
3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.
3.7. Сайтът „bodyfreq.com“ съдържа линкове (препратки) към други сайтове. „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД не носи отговорност за политиката, поверителността и информацията на интернет страници, които не администрира.

 

4. Политики за продажба

4.1. Клиентът заявява желанието си да поръча или закупи стока и/или услуга през www.bodyfreq.com по електронен път. Направената заявка се регистрира в платформата от негово име.
4.2. Платформата „bodyfreq.com“ ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Уведомлението се изпраща автоматично и по електронен път.
4.3. Продавачът предоставя онлайн достъп и възможност за получаване на всички заявени в поръчката информационни услуги. 

 

5. Поръчка

5.1. Клиентът може да прави поръчки в „bodyfreq.com“ чрез всяка страница на информационните услуги, следвайки указаните стъпки за поръчка.
5.2. Всяка информационна услуга може да бъде закупена, ако е активна. Поръчването на информационна услуга без поръчката да бъде завършена не води до регистрация на поръчката и автоматичното запазване на услугата.
5.3. Клиентът се задължава да прави своите поръчки единствено от свой предварително регистриран в системата акаунт. 
5.4. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на „bodyfreq.com“ да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направена поръчка.
5.5. Сайтът „bodyfreq.com“ има право да откаже да изпълни направена от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност за последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси другата за обезщетение за анулирането й в следните случаи:
- неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакция при онлайн плащане;
- предоставените от клиента данни са непълни и/или грешни.
5.6 Клиентът не поема никакви разходи по връщането на услуги, предлагани от „bodyfreq.com“ в случай, че се откаже от поръчката, преди да е получил информационната услуга. При тези условия, клиентът може да се откаже по всяко време, щом не е получил достъп до съответната услуга, на свое устройство. Законовия срок за връщане е 14 дни от датата на получаване, на продукта. Клиентът следва да уведоми за това на office@bodyfreq.com.
5.7. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на поръчката, от която клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на съответния мейл от клиента. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до никакви допълнителни разходи на клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.
5.8. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата до изясняване на спорни въпроси относно това, дали клиентът е получил вече съответната услуга онлайн. 

 

6. Услуги, за които клиентът няма право на отказ

6.1. Клиентът няма право да откаже направената поръчка в следните случаи:
6.1.1. При осъществен достъп и получена вече информационна услуга.

 

7. Поверителност и защита на личните данни

7.1. „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД ще оперира с посочените от клиента лични данни.
Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични данни на „bodyfreq.com“ се съгласява, че те могат да бъдат използвани за следните цели:
7.1.1. Поддържане на акаунта на клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчки, фактуриране, разрешаване на спорове свързани с поръчки или разглеждане на изискванията им.
7.1.2. Периодични уведомления по е-мейл.
7.1.3. Осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
7.2. Съгласно изискванията на българското законодателство „bodyfreq.com“ се задължава да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
7.3. Всеки клиент има право да подаде писмена молба, която съдържа дата и неговия подпис и да я изпрати на адрес: София, България, ул.“Цар Асен“ 11, ап.6, или електронна поща office@bodyfreq.com за да упражни правото си да получи информация дали личните му данни са обработени, за което не дължи никаква допълнителна такса.

 

8. Приложимо право – Юрисдикция

8.1. Настоящите общи условия са предмет на българското законодателство. Евентуални спорове, възникнали между „bodyfreq.com“ и клиенти ще се разрешават по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат разрешавани в компетентните български съдилища.

 

9. Плащане

9.1. Клиентът има възможност да заплаща направените поръчки по следните начини:
9.1.1. Плащане с кредитна/дебитна карта, чрез виртуален ПОС терминал.
9.1.2. Плащане през SMS оператор.
9.2. Плащанията с кредитна/дебитна карта могат да бъдат извършени в български лева или евро.
9.3. Плащания по банков път могат да бъдат извършвани в български лева или евро.
9.4. В зависимост от избрания начин на плащане, клиентът получава необходимата информация, касаеща плащането по електронен път.

 

10. Доставка

10.1. Доставката се извършва чрез онлайн достъп през интернет в рамките на системата  на www.bodyfreq.com от всяка точка на света.
10.2. Поръчките се доставят след заплащане, до активно компютърно устройство на клиента, имащо достъп до неговия акаунт в рамките на сайта www.bodyfreq.com.
10.3. Платформата „bodyfreq.com“ не носи отговорност за доставката, породено от технически причини по вина на клиента.
10.3. Поръчката се удостоверява за получена, след като бъде видима и готова са достъп в рамките на акаунта на клиента,  в сайта www.bodyfreq.com.

 

11. Разрешаване на спорове

Европейската платформа за онлайн разрешаване на спорове www.ec.europa.eu/consumers/odr/ предоставя информация за алтернативно разрешаване на спорове, която може да е от интерес, ако има спор, който не можем да разрешим между нас. За повече информация, моля свържете се с нас.

 

12. Други

11.1. Платформата  „bodyfreq.com“ предупреждава клиентите/потребителите, че предоставената информация в информационния портал не може да замени посещението на лекар, поставянето на професионална диагноза и провеждането на каквото и да е лечение.
 „Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД не може да бъде отговорна за каквото и да е било, свързано или произтичащо от употребата на този сайт.

 

13. Контакти

Клиентите и потребителите на платформата „bodyfreq.com“ могат да се свържат с нас:
„Глобал Ай Си Технолоджи“ ООД
1000 София, България
Ул. „Цар Асен“ 11, ап.6
тел.: +359 888 835 969
или чрез електронна поща -  office@bodyfreq.com 
 

Последно обновяване 29.01.2018 г.